Domki bez zezwolenia

Domki bez zezwolenia

Domki bez pozwolenia na typowych działkach budowlanych czy rekreacyjnych
W większości wypadków Prawo Budowlane obliguje nas do bezwzględnego zgłoszenia faktu budowy do właściwego organu, tj. do Urzędu Miasta czy Starostwa Powiatowego. W wielu sytuacjach, wystarczy właśnie samo zgłoszenie. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym np. garaże, altan, przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m2, pod warunkiem, że łączna liczba tych obiektów nie przekracza dwóch na każde 500m2 działki;
wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, pod warunkiem, że łączna liczba tych obiektów nie przekracza dwóch na każde 500m2 działki;

Dodatkowe uwagi:

Domek z poddaszem może być traktowany jako budynek parterowy. W powierzchnię zabudowy nie jest wliczany taras. Przepisy nie precyzują rodzaju fundamentu, zatem podłożem pod domek drewniany może być zwykły fundament, płyta betonowa czy bloczki betonowe. Przepisy mówiące o trwałym połączeniu z gruntem przestały już obowiązywać.

Formularz zgłoszenia budowy zawiera:
określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia;
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
w zależności od potrzeb należy załączyć odpowiednie szkice lub rysunki dotyczące planowanej inwestycji.  Nie jest wymagany projekt budowlany.

Zgłoszenia należy dokonać minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeżeli w tym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu w formie pisemnej możemy przystąpić do prac budowlanych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) m.in. (art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, z późniejszymi poprawkami z dnia 19 stycznia 2014)
Ostateczna interpretacja przepisów prawa budowlanego należy do urzędu (ewentualnie również Zarządu ROD) właściwego dla lokalizacji działki. Zamieszczone opracowanie ma wyłącznie cel informacyjny. Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie się do przepisów Prawa Budowlanego